प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेशको चौथो अधिवेशन आव्हान समबन्धी विज्ञप्ती