मुस्लिम आयोगको आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको सम्बन्धी विज्ञप्ती ।