प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको शपथ ग्रहण