महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.ब. २०७९/०८० को प्रतिवेदन पेश भएको सम्बन्धी विज्ञप्ती ।