प्रमाणिकरण भएका ऐनहरु

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्रमाणिकरण भएका ऐनहरु

सि.नं.

ऐन नं

ऐनको नाम

प्रमाणिकरण भएको मिति

कैफियत

प्रदेश नं ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४

2074।12।30

 

1

विनियोजन विधेयक 2075

२०७5।०१।१९

 

2

स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया ऐन 2075

2075।03।03

 

3

सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधी ऐन 2075

2075।03।03

 

4

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५

2075।03।03

 

5

प्रदेश नं ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयक 2075

2075।03।26

 

6

प्रदेश नं ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2075।076को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक 2075

2075।03।26

 

7

प्रदेश नं ७ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक 2075

2075।03।26

 

9

8

जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७5

2075।05।03

 

10

9

गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्‍चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075

2075।05।03

 

11

10

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, 2075

2075।05।03

 

12

११

प्रदेश नं. ७ को कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको एन,2075

2075।06।08

 

13

12

स्थानीय तहलाइ वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न वनेको एन , 2075

2075।06।08

 

14

13

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको एन, 2075

2075।06।17

 

15

14

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको एन,2075

2075।06।21

 

16

15

आर्थिक एन(पहिलो संसोधन), 2075

2075।06।25

 

17

16

प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, 2075

2075।06।25

 

18

17

सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2075

2075।12।29

 

19

18

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, 2075

२०७5।12।29

 

20

19

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सुशासन ऐन, 2075

2075।12।29

 

21

1

प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2075

2076।01।22

 

22

2

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, 2075

2076।01।22

 

23

3

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, 2075

2076।01।22

 

24

4

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2075

2076।03।01

 

25

5

प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2075

2076।03।18

 

26

6

विनियोजन विद्येयक, 2076

2076।03।31

 

27

7

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, 2076

2076।03।31

 

28

8

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, 2076

2076।04।15

 

29

9

सुदूरपश्‍चिम आयुर्वेद प्रतिवष्ठान स्थापना र संचालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विद्येयक, 2076

2076।04।15

 

30

10

केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयक, 2076

2076।05।04

 

31

11

सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवस्था प्रवद्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, 2076

2076।05।04

 

   ३२

  १२

नीजि ब्यवसाय सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येयक, २०७६ २०७६।११।२२  
   ३३    १३ साझेदारी व्यवसाय सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येयक, २०७६ २०७६।११।२२

 

   ३४    १ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येयक, २०७६ २०७७।०३।११

 

   ३५    २ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यकाे सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ लाई संसाेधन गर्न बनेको विद्येयक २०७७।०३।११

 

   ३६    ३ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येयक, २०७६ २०७७।०३।१६

 

   ३७    ४ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेकाे विद्येयक, २०७७ २०७७।०३।२९

 

   ३८    ५ आर्थिक बर्ष २०७७/७८ काे सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियाेजन गर्ने सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येयक, २०७७ २०७७।०३।२९

 

  ३९    ६ प्रदेश लाेकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ २०७७।०५।०८

 

  ४०    ७ रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ २०७७।०५।१८  
  ४१    ८ सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे बिधेयक, २०७६ २०७७।०५।१८  
 ४२   ९ प्रदेश लाेक सेवा  ऐन , २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ २०७७।१२।१३  
 ४३   १० सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ २०७७।१२।२०  
 ४४   ११      
 ४५   १२